TH-03A มิเตอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

TH-03A มิเตอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นยอดนิยม ตอบสนองต่อการใช้งาน

-แสดงอุณหภูมิได้ 2 จุด ทั้ง indoor และ outdoor
-ย่านการวัดอุณหภูมิ : โพร๊บวัดในตัวเครื่อง -10~+50 °C (14~122 °F), โพร๊บวัดภายนอก  -50~+70 °C (- 58~+158 °F) 
-ย่านการวัดความชื้น :  20~99 RH ที่อุณหภูมิ 25 °C (77 °F)
-ความละเอียด อุณหภูมิ : 0.1 °C ( 2 °F) ความชื้น : 1% RH