CEM DT-980 / กล้องถ่ายภาพความร้อน HIGH PERFORMANCE THERMAL IMAGER / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

กล้องถ่ายภาพความร้อน High Performance Thermal Imager ภาพความร้อนจะแสดงบนหน้าจอ LCD สามารถบันทึกลงในการ์ด Micro SD ได้ เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องอ่าน นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว Thermal Imager ยังบันทึกวิดีโอพร้อมเสียงได้

Share

Share